Hofossvangen ligger ved Kampåa på grensa Eidsvoll/Nes. På et kart fra 1860 heter sætra «Ille sæter». Noe som tyder på at sætra da var brukt av gården Ille i Nes. Ved en skogsbefaring i 1895 var Hofossvangen på ca 40 mål godt bevokst av skog, men vangen var imidlertid på kun ei løkke når sætra var i bruk.Under befaringen var vangen eid av Østgarn Frilseth i Eidsvoll. Sørine Marie Kristoffersen fra Berget under Grue, Eidsvoll var den siste som var budeie på Hofossvangen som da ble brukt av Frilset. Vangen er i dag bevokst av granskog og lite eller ingenting vitner om at det har vært sæterdrift i området. På ei lita slette i skogen kan det synes som om det kan ha stått en bygning.
Sæterveien som kom sørfra er fortsatt godt synlig i området, og passerer like ved der det kan synes som det har stått en bygning.
Mye tyder på at drifta opphørte på midten av 1800-tallet.

Bilder fra vangen

GPS mulig hustuft: 32 V 6688296 632710
Stacks Image 468
TOP