Ovrivangen ligger omtrent der Grønnsjøbekken og Lyssjøåa møtes. Sæterbevillning ble her gitt i 1738, men setringen tok nok til noe tidligere. Sto tidligere et annet strøss her.Nytt strøss ble trolig satt opp på slutten av 1800- tallet, begynnelsen av 1900-tallet.
Sæterdrift her til 1935.Ble senere brukt som ungdyrhavn.
Vangen rundt hus er tett bevokst med granskog, mens vangen nord for sætra nylig er hogd og viser store rydningshauger med stein.

Bilder fra Ovrivangen
Stacks Image 230
TOP