Stacks Image 39


Røkholtvangen ble trolig tatt opp som sæter tidlig på 1700-tallet.
De 4 Røkholtgårdene hadde hver sin løkke og fjøs, men var sammen om strøss og budeie.
Sæterdrift til ca.1900.I 1903 ble det fastboende her da et par flyttet hit fra Gruevangen. I1906 ble 10 mål solgt unna Røkholt og brukt som småbruk. Plassen fikk da navnet Åsheim.
Det var bosetning her til ca 1960.Da ble det meste av bebyggelsen revet..
Området bærer fortsatt preg av sæterdrift og det er fortsatt noe løkker og synlige tufter.Bebyggelse er i relativt god forfatning.

Bilder fra Røkholtvangen
TOP